OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov zákazníkov – všeobecné informácie.
Internetový obchod www.leex.sk Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky.
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Leex Resident s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušitelné:
– Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
– Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií:

– Pri nákupe na www.leex.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
– Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
– Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju uplatnili.
– Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Ochrana osobných údajov zákazníkov – podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.leex.sk

Leex Resident s.r.o.

Bernolákova 390/14

02901 Námestovo

IČO: 50673173

IČ DPH: SK 2120418256

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky a telefónne číslo.

Názov spoločnosti:
Neoship s.r.o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo
IČO: 50 286 820
IČ DPH: SK2120258679
Tel: 0901 714 003
Email: info@neoship.sk

Názov spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo (pri doručení balíka poštovým kuriérom).

 1. Účel spracovania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru – systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.

 1. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára
  Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), e-mail, telefónne číslo
  Firemné objednávky: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefońne číslo
 2. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 3. Poskytnutie údajov tretím stranám
  Osobné údaje nie sú firmou Leex Resident s.r.o.  poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:

Názov spoločnosti:
Neoship s.r.o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo
IČO: 50 286 820
IČ DPH: SK2120258679
Tel: 0901 714 003
Email: info@neoship.sk

Názov spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Telefonický kontakt:
Zákaznícky servis: 0850 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 1. Zverejnenie údajov
  Spoločnosť Leex Resident s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 2. Likvidácia osobných údajov
  Spoločnosť Leex Residetn s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z.z., kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 3. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  – Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  – Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  – Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  – Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  – Likvidáciu jej osobných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@leex.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: Leex Resident s.r.o. Bernolákova 390/14 02901 Námestovo. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 1. Registrácia informačného systému e-shopu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.leex.sk, spoločnosť Leex Resident s.r.o., má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje svojich klientov/zákazníkov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. pod reg. č. 201414504.

Martin Trepáň – konateľ spoločnosti Leex Residetn s.r.o.